NL - EN

Algemene Voorwaarden
Quick Administration Solution

Versie: V1.0 | Ingangsdatum: 25 mei 2020

 

1.  Definities

1.      Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden van Quick Administration Solution, gevestigd te Tiel (NL), KvK-nummer 77704975.
Quick Administration Solution wordt in deze voorwaarden aangeduid als QAS.

2.      De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3.      Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan QAS tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

2.  Toepasselijkheid en wijzigingen

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbod, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en producten door of namens QAS waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.      Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3.      In het geval dat de algemene voorwaarden worden gewijzigd, informeert QAS haar klanten en heeft de klant het recht om de overeenkomst voor de geleverde dienst te beŽindigen als hij er niet mee akkoord kan gaan.

4.      De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.      Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6.      Op alle door QAS gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd zich te buigen over eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomsten.

7.      Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij er uitdrukkelijk vanaf geweken wordt middels een geschreven overeenkomst tussen QAS en de klant.

 

3.  Aanbod en prestaties

1.      QAS kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.      Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.      Er gelden gedetailleerde voorwaarden voor elk product of elke dienst die door QAS wordt aangeboden.

4.      QAS streeft ernaar om haar diensten zorgvuldig en naar beste vermogen en kennis te verlenen. QAS heeft het recht om de inhoud en prestaties van programma's en diensten op elk moment te wijzigen om de prestaties te verbeteren.

5.      QAS informeert haar klanten wanneer diensten worden gewijzigd of (tijdelijk) worden stopgezet.

6.      QAS heeft het recht om de service tijdelijk op te schorten met het oog op het onderhouden of aanpassen van services en het verbeteren ervan.

7.      QAS verricht haar werkzaamheden onafhankelijk van externe partijen.

8.      QAS ondersteunt klanten tijdens werkuren door middel van beschikbare communicatie QAS zal proberen vragen te beantwoorden en passende ondersteuning te bieden voor haar dienstverlening binnen een redelijke termijn.

9.      QAS verwelkomt elke suggestie van de klant voor het verbeteren van diensten.

10.  QAS verbindt zich ertoe haar diensten en programma's bij te werken in overeenstemming met de wensen van haar klanten om gelijke tred te houden met de voortgang en de omliggende ontwikkelingen.

 

4.  Verantwoordelijkheid en klachten

1.      Als de klant ervan uitgaat dat er een gebrek is in de uitvoering van een programma of dienst, verbindt QAS zich ertoe dat gebrek na vaststelling ervan binnen een redelijke termijn op te lossen en draagt ​​QAS geen daaruit voortvloeiende schade.

2.      QAS draagt ​​geen schade als gevolg van misbruik of gebrek aan kennis bij het gebruik van onze programma's, of het invoeren van onjuiste gegevens en informatie of anderszins als gevolg van de actie van de klant of een derde partij.

3.      QAS draagt ​​geen schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens en informatie over zijn bedrijf of anderszins als gevolg van de actie van de klant of een derde partij.

4.      De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle documenten en informatie die aan QAS worden aangeleverd zoals facturen, omzet en alle overige gegevens die QAS nodig heeft om de zaken voor de klant te regelen en organiseren.

5.      QAS draagt ​​geen directe of indirecte schade aan de klant, zoals verlies van omzet, winst of gegevens, inclusief het behalen van het beoogde financiŽle resultaat of doel.

6.      Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan QAS. QAS streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.

7.      Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

5.  Aansprakelijkheid, schade en overmacht

1.      In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2.      Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3.      QAS is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

4.      De klant is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle nodige gegevens en documenten aan QAS.

5.      QAS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

6.      QAS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.

7.      Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst. De beslissingen die worden genomen op basis van advies van QAS zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van klant.

8.      QAS verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. QAS is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien de QAS aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.

9.      QAS is enkel gehouden tot het steekproefsgewijs controleren van de administratie. Klant verkrijgt voor het definitief versturen van aangiftes de mogelijkheid deze te controleren en blijft daarmee te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

10.  In het geval dat QAS een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het betaalde bedrag door klant in het betreffende kalenderjaar.

11.  De klant vrijwaart QAS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door QAS geleverde diensten en producten.

 

6.  Betaling en kosten

1.      De klant dient de verschuldigde vergoedingen maandelijks te betalen en kan gebruik maken van alle door QAS beschikbare methoden.

2.      Alle prijzen zijn in EUR en exclusief BTW.

3.      Facturering geschied maandelijks na afloop van de kalendermaand. De factuur wordt via e-mail beschikbaar gesteld aan de klant inclusief betaallink.

4.      De klant dient de vergoedingen voor de voorgaande periode binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

5.      In geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn, ontvangt de klant een herinnering met verzoek tot betaling binnen 10 dagen. Indien de betaling na deze 10 extra dagen (totaal na 40 dagen) niet heeft plaatsgevonden, wordt een tweede betalingsherinnering inclusief extra 10% administratiekosten verzonden naar de klant en stopt QAS met haar diensten aan de klant, de werkzaamheden worden pas hervat op het moment dat de betaling voldaan is.
Indien deze tweede herinnering inclusief aanmaning niet tijdig voldaan wordt, ontvangt de klant na in totaal 50 dagen een derde en laatste herinnering. Na in totaal 60 dagen niet-betaling wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau en zal de klant de eventuele aanvullende vergoedingen dragen.

6.      Eventuele vervolgacties en/of mogelijkheden (zoals verdere pauzering van werkzaamheden, hervatten van werkzaamheden, beŽindiging van de overeenkomst met inzicht in gegevens of volledige verwijdering van gegevens) worden per geval door QAS beoordeeld en bepaald.

 

7.  Looptijd en annulering

1.      In het geval dat de klant zijn opdracht of zijn abonnement op aangeboden programma's of diensten wil beŽindigen, moet deze hiertoe een verzoek indienen. Indien de bevestiging door de klant is ontvangen, worden het account en alle bijbehorende gegevens verwijderd na kennisgeving ervan.

2.      De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt ​​ťťn maand. De klant dient zijn wens om een ​​overeenkomst betreffende een dienst of programma te beŽindigen minstens een volle maand van tevoren kenbaar te maken.

3.      De klant kan de overeenkomst opzeggen binnen de proefperiode, zijnde 14 dagen vanaf de aanvangsdatum van de overeenkomst.

 

8.  Verwerking en beheer van persoonsgegevens

1.      QAS beheert en bewaart de bij haar bekende gegevens van haar klanten zorgvuldig en geheel in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.      QAS verbindt zich ertoe gebruikersgegevens te beschermen en deze niet te publiceren, te delen of er toegang toe te krijgen.

3.      In het geval de klant wordt gehackt en zijn informatie door zijn fout wordt gelekt door deze aan anderen ter beschikking te stellen, is QAS niet verantwoordelijk voor de schade en de gevolgen daarvan.

4.      De volledige privacyverklaring van QAS is te allen tijde voor de klant inzichtelijk op website www.qass.nl.

 

9.  Auteursrecht

1.      De klant mag het materiaal op de website van QAS alleen reproduceren en verspreiden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan ​​om het materiaal dat op de website van QAS is gepubliceerd te gebruiken of het van deze website te verkrijgen, op te slaan, te reproduceren, te publiceren, te wijzigen of te verzenden in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.      Dit gebruik (bijvoorbeeld kopiŽren) gebeurt alleen door normale bewerkingen op uw computer (zoals de cache van een webbrowser).

3.      De intellectuele eigendomsrechten op de door QAS aan klant ter beschikking gestelde kennis, diensten en overige content en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij QAS. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

4.      Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5.      Het is de klant verboden programma's en diensten van QAS te reproduceren, openbaar te maken of te exploiteren, met inbegrip van al zijn intellectuele en andere inhoud.

6.      Bij een vermoeden van fraude, misbruik of poging om programma's of diensten binnen te dringen, is de dader wettelijk aansprakelijk en een boete gelijk aan tien keer de verwachte schade als gevolg van dat gedrag.

 

 

 


EN


Terms and conditions
Quick Administration Solution

Version: V1.0 | Effective as per May 25th, 2020

 

1.  Definitions

1.      These general terms and conditions are the terms and conditions of Quick Administration Solution, established in Tiel (NL), Chamber of Commerce number 77704975.

2.      Quick Administration Solution is referred to in these terms as QAS.

3.      The other party is referred to as a Ďcustomerí in these general terms and conditions.

4.      The agreement refers to the Ďagreement of the assignmentí based on which QAS performs work for the customer against payment of fee and costs and whereby the general terms and conditions have been declared applicable.

 

2.  Applicability and changes

1.      These terms and conditions apply to all quotations, offers, activities, agreements, processes and delivery of services and products by or on behalf of QAS to which it has declared these terms and conditions applicable, insofar as these terms and conditions have not been explicitly deviated from in writing.

2.      The most recently sent version of these general terms and conditions always applies.

3.      If the terms and conditions are changed, QAS will inform its customers and the customer has the right to terminate the agreement for the service provided if he cannot agree to it.

4.      The applicability of the customer's general terms and conditions is explicitly rejected.

5.      If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially of no value or should be destroyed, the other provisions in these general terms and conditions will remain fully applicable.

6.      All agreements concluded by QAS are governed by Dutch law. The Dutch court has jurisdiction to consider any disputes arising from or related to these agreements.

7.      These terms and conditions apply unless expressly deviated from by means of a written agreement between QAS and the customer.

 

3.  Offer and performance

1.      QAS cannot be held to its offer if the customer could reasonably understand that the offer, or any part thereof, contains an obvious mistake or clerical error.

2.      An offer does not automatically apply to follow-up assignments.

3.      Detailed terms and conditions apply to each product or service offered by QAS.

4.      QAS strives to provide its services carefully and to the best of its ability and knowledge. QAS reserves the right to change the content and performance of programs and services at any time to improve performance.

5.      QAS informs its customers when services are changed or are (temporarily) discontinued.

6.      QAS has the right to temporarily suspend the service for the purpose of maintaining or modifying services and improving them.

7.      QAS performs its activities independently of external parties.

8.      QAS supports customers during business hours through available communications. QAS will endeavour to answer questions and provide appropriate support for its services within a reasonable timeframe.

9.      QAS welcomes any suggestion from the customer for service improvement.

10.  QAS is committed to updating its services and programs in accordance with its customers' needs to keep pace with progress and surrounding developments.

 

4.  Responsibility and complaints

1.      If the customer believes that there is a defect in the performance of a program or service, QAS undertakes to remedy that defect within a reasonable period of time upon determination and QAS will not bear any resulting damage.

2.      QAS will not bear any damages as a result of misuse or lack of knowledge in the use of our programs, or entry of incorrect data and information or otherwise as a result of the action of the customer or a third party.

3.      QAS will not bear any damages as a result of providing incorrect data and information about its company or otherwise as a result of the action of the customer or a third party.

4.      QAS will not bear any direct or indirect damage to the customer, such as loss of sales, profit or data, including the achievement of the intended financial result or goal.

5.      The customer is responsible for the correctness and completeness of all documents and information provided to QAS such as invoices, turnover and all other data that QAS needs to arrange and organize matters for the customer.

6.      The client is obliged to report complaints about quotations, invoices and/or the services provided to QAS in writing and with reasons within 14 calendar days after the complaint arose. QAS strives to respond substantively to complaints within 14 calendar days.

7.      Submitting a complaint does not suspend the payment obligation.

 

5.  Liability, damage and force majeure

1.      In the event of force majeure, the parties are entitled to interrupt or move the agreement. Force majeure applies, among other things, if the performance of the agreement, whether or not temporarily, is prevented by circumstances beyond the reasonable control of the parties, such as illness, a pandemic, accidents, fire or government measures.

2.      If a situation as described in the first paragraph of this article occurs, or other circumstances occur as a result of which the agreement cannot be continued temporarily, the obligations will be suspended as long as the parties are unable to fulfil their obligations. In such a situation, the parties jointly seek a solution. If this situation continues without an appropriate solution, both parties have the right to terminate the agreement in writing. The costs incurred and hours worked up to that point become immediately due and payable.

3.      QAS is not liable for damage arising from this agreement unless the damage is caused intentionally or through gross negligence.

4.      The customer is responsible for supplying all necessary data and documents to QAS.

5.      QAS is not liable for damage resulting from the use of incorrect or incomplete information provided by or on behalf of the customer.

6.      QAS is not liable for the possible consequences of electronic communication, including but not limited to, non-delivery, damage to data, manipulation, interception by third parties or transmission of viruses.

7.      The customer always remains responsible for the application or execution of knowledge or actions as gained during the agreement. The decisions made based on advice from QAS are entirely the responsibility of the customer.

8.      QAS undertakes to treat all data and documents relating to the assignment, which can reasonably be regarded as confidential and secret, as such. QAS is not liable for breach of confidentiality by the persons in its service, if QAS can demonstrate that this breach could not have been prevented by it.

9.      QAS is only obliged to randomly check the administration. Before finally sending declarations, the customer is given the opportunity to check them and thus remains responsible for the final result at all times.

10.  In the event that QAS owes compensation to the customer, the damage will not exceed the amount paid by the customer in the relevant calendar year.

11.  The customer indemnifies QAS against all claims from third parties related to the services and products provided by QAS.

 

6.  Payment and costs

1.      The customer must pay the fees due monthly and can use all methods available by QAS.

2.      All prices are in EUR and exclusive of VAT.

3.      Invoicing takes place monthly after the end of the calendar month. The invoice is made available to the customer via e-mail including payment link.

4.      The customer must pay the fees for the previous period within 30 days of the invoice date.

5.      In case of non-payment within the set term, the customer will receive a reminder requesting payment within 10 days. If payment has not been made after these 10 additional days (total after 40 days), a second payment reminder including an additional 10% administration fee will be sent to the customer and QAS will stop its services to the customer, the work will only resume at the moment that the payment has been made.
If this second reminder, including reminder, is not paid on time, the customer will receive a third and final reminder after a total of 50 days. After a total of 60 days of non-payment, the invoice will be transferred to a collection agency and the customer will bear any additional fees.

6.      Any follow-up actions and / or options (such as further pausing of work, resuming work, termination of the agreement with insight into data or complete deletion of data) will be assessed and determined by QAS on a case-by-case basis.

 

 

7.  Duration and cancellation

1.      In the event that the customer wishes to terminate his order or his subscription to programs or services offered, he must submit a request for this. If the confirmation is received by the customer, the account and all associated data will be deleted upon notification.

2.      The notice period of the agreement is one month. The customer must indicate his wish to terminate an agreement regarding a service or program at least one full month in advance.

3.      The customer can cancel the agreement within the trial period, being 14 days from the start date of the agreement.

 

8.  Processing and management of personal data

1.      QAS manages and stores the data of its customers known to it carefully and fully in accordance with the General Data Protection Regulation.

2.      2. QAS is committed to protecting user data and not to publish, share, or access it.

3.      In case the customer is hacked, and his information is leaked due to his error by making it available to others, QAS is not responsible for the damage and the consequences thereof.

4.      The complete privacy statement of QAS is available to the customer at all times on the website www.qass.nl.

 

9.  Copyright

1.      The customer may reproduce and distribute the material on the QAS website only for your personal, non-commercial use. It is not permitted to use the material published on the QAS website or to obtain, store, reproduce, publish, modify or transmit it in any form or by any means from this website in whole or in part without prior written consent from QAS.

2.      This use (for example, copying) is done only through normal operations on your computer (such as the cache of a web browser).

3.      The intellectual property rights to the knowledge, services and other content and documentation made available to the customer by QAS remain with QAS for the duration of the agreement. The customer is expressly not permitted to reproduce, disclose or make documentation and media available to third parties without prior permission.

4.      Any act in violation of the provisions of this article is considered an infringement of copyright.

5.      The customer is prohibited from reproducing, disclosing or exploiting QAS programs and services, including all of its intellectual and other content.

6.      In case of suspicion of fraud, abuse or attempt to penetrate programs or services, the perpetrator is legally liable and a fine equal to ten times the expected damage as a result of that behaviour.