NL - EN

Privacyverklaring

Quick Administration Solution (QAS) en alle geboden diensten
Voor het laatst gewijzigd op 26 november 2020

Inleiding en definities

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door QAS geboden diensten, services en software.
Door van haar diensten gebruik te maken verkrijgt Quick Administration Solution een aantal persoonsgegevens van u. Wij willen u hieromtrent graag toelichten, hiervoor is deze privacyverklaring bedoeld.

 

Voordat u de privacyverklaring leest verhelderen wij graag een viertal begrippen die voor het volledig begrijpen van de privacyverklaring van belang zijn. Deze vier begrippen zijn: de ‘privacyverklaring’, de ‘betrokkene’, het ‘persoonsgegeven’ en ‘verwerken’.

 

De ‘privacyverklaring’ is een informerend document, het informeert o.a. welke persoonsgegevens worden ingewonnen, voor welk doel, wat hiermee gedaan wordt, hoe lang dit plaatsvindt en welke rechten de betrokkene hierbij heeft.

De privacyverklaring is gericht tot de persoon van wie persoonsgegevens (zullen) worden verwerkt. Die persoon wordt de ‘betrokkene’ genoemd.

Het ‘persoonsgegeven’ is een erg breed begrip. Het gaat hierbij om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Denk hierbij aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, kenteken, pasfoto etc.

Elke handeling die met een persoonsgegeven kan worden gedaan wordt aangeduid met het woord ‘verwerken’. Dit betreft een ontzettend brede definitie, hieronder valt het verzamelen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, combineren, afschermen, wissen, vernietigen etc. van de gegevens.

Contactgegevens

Quick Administration Solution kunt u benaderen met vragen, opmerkingen of klachten over het omgaan met persoonsgegevens. De contactgegevens kunt u hieronder vinden.

 

Volledige naam bedrijf:  Quick Administration Solution

Adres: Laan van Westroijen 6, Tiel

Telefoonnummer: +31 (0) 344 - 751220

E-mailadres: info@Qass.nl

 

 

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door Quick Administration Solution en de aangeboden diensten, services en software worden verwerkt:

-          IP-adres

-          Browser type

-          Woonplaats

-          Postcode

-          Adresgegevens

-          Land

-          Voornamen

-          Achternaam

-          Telefoonnummer

-          Handtekening

-          BSN-nummer

-          E-mailadres

-          Bankrekeningnummer

-          KVK-nummer

-          BTW-nummer

-          Bedrijfsnaam

De persoonsgegevens worden na ongeveer ιιn tot drie maanden verwijderd nadat de overeenkomst tot diensten tussen QAS en de opdrachtgever/abonnee is beλindigd.
Indien de persoonsgegevens niet worden afgestaan zal de dienst niet werken.

Redenen voor de verwerking

Quick Administration Solution verwerkt de reeds benoemde persoonsgegevens voor het volgende doeleinde(n):

-          Voor administratieve doeleinden

-          Marketingdoeleinden

-          Het is noodzakelijk voor de dienstverlening

-          Het afhandelen van klachten

-          Ter beveiliging van onze organisatie

 

Quick Administration Solution verwerkt de reeds benoemde persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgrond(en):

 

-          Noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de betrokkene.

-          Op grond van het eigen gerechtvaardigd belang van het bedrijf, specifiek voor netwerkbeveiliging.

-          Op grond van het eigen gerechtvaardigd belang van het bedrijf, specifiek voor het faciliteren van de diensten.

-          Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst.

-          Er wordt geen gebruik gemaakt van profilering en geautomatiseerde besluitvorming.

Derde partijen

-          Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

-          Wij ontvangen geen persoonsgegevens van derde partijen.

 

Minderjarigen

Personen onder de 16 jaar dienen geen gebruik te maken van onze dienstverlening.

 

Beleid over gegevensbeveiliging

Quick Administration Solution vindt de bescherming van haar data, waaronder uw persoonsgegevens, van groot belang. Om deze reden hebben wij meerdere maatregelen genomen, van organisatorische én technische aard.

 

De volgende organisatorische maatregelen zijn en worden genomen:

-          Een intern verantwoordelijke medewerker voor informatiebeveiliging.

 

De volgende technische maatregelen zijn en worden genomen:

-          Afgesloten netwerksystemen door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden

-          Minimale bewaring van gegevens

-          Beveiliging van het netwerk door middel van digitale beveiligingssoftware, zoals firewalls en virusscanners

-          Software tegen malware-aanvallen

-          Periodieke back-ups van bestanden met persoonsgegevens

 

Beleid bij datalekken

Quick Administration Solution spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies of diefstal van persoonsgegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van persoonsgegevens volledig uit te sluiten. De toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming zal worden ingelicht bij een datalek, wanneer deze ernstig is. Wanneer er toch sprake is van een datalek zal dit aan de betrokkenen direct gemeld worden indien er een waarschijnlijk hoog risico bestaat voor de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Elk datalek wordt daarnaast ook door Quick Administration Solution gedocumenteerd.

 

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft rechten om een juist privacybeleid te waarborgen. Indien u gebruik wilt maken van één of meer van de hieronder genoemde rechten dient u contact op te nemen met Quick Administration Solution (zie paragraaf contactgegevens).

 

 

 

Recht op inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. U heeft het recht op uitleg hieromtrent en kunt, indien gewenst, een kopie van de persoonsgegevens van u die in bezit van Quick Administration Solution zijn verkrijgen. Aan dit verzoek kunnen kosten zijn verbonden.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken te rectificeren, wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Rectificeren betekent het herstellen van één of meerdere fouten.

 

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om een verzoek te doen (een deel van) uw persoonsgegevens in ons bezit te laten wissen. Quick Administration Solution kan verplicht zijn om de persoonsgegevens te verwijderen. Echter, de volgende uitzonderingsgronden zijn van toepassing, wanneer verwerking nodig is:

 

-          Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting;

-          Voor het nakomen van een in het Unierecht of het nationale recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting;

-          Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

-          Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Indien staken van de verwerking deze doelen onmogelijk of erg lastig te vervullen maakt;

-          Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Indien u bij ons een verzoek doet tot gegevenswissing zullen wij, voordat wij tot wissing overgaan, eerst beslissen of één van bovenstaande uitzonderingsgronden van toepassing is.

 

Recht op bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. U dient hierbij aan te geven wat uw specifieke omstandigheden zijn. Indien u bezwaar maakt tegen direct marketing zal de direct marketing gelijk worden gestaakt.

 

Recht op beperking

U heeft het recht om het proces van verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten. Dit betekent dat de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk niet verder zal gaan, dit betekent echter niet dat uw persoonsgegevens verwijderd zullen worden. Deze mogelijkheid bestaat zodat een probleem, klacht of bezwaar kan worden opgelost.

 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te ontvangen in een leesbare vorm op een apparaat.

 

Recht op indienen van een klacht

Als u meent dat uw rechten worden geschonden heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen via post of via de website van de Autoriteit persoonsgegevens. Via de post zijn onderstaande gegevens van toepassing.

 

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

 

Wij laten u graag weten dat de voorkeur van Quick Administration Solution er naar uit gaat dat u eerst een klacht bij ons indient (zie contactgegevens). Wij lossen de klacht het liefst samen met u op.

 

Blijf goed geοnformeerd

Deze privacyverklaring is met juridische en technische zorg samengesteld. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van privacyrecht goed in de gaten en zullen hier ook op handelen. Daarom kan de privacyverklaring weleens aangepast worden. Wij raden u dan ook aan om regelmatig de privacyverklaring te checken. Bovenaan het document plaatsen wij altijd de datum waarop het document voor het laatst is aangepast, zodat u in een oogopslag kan zien of u iets gemist heeft.

 


EN


Privacy Statement

Quick Administration Solution (QAS) and all services provided

Last modified on November 26th, 2020

 

Introduction and definitions

This privacy statement applies to all services, services and software provided by QAS. This also applies to the users of Kapitaal, the QAS software program.

By using its services, Quick Administration Solution obtains personal data from you. We would like to explain this to you, that is the purpose of this privacy statement.

 

Before you read the privacy statement, we would like to clarify four concepts that are important for fully understanding the privacy statement. These four concepts are: the ‘privacy statement’, the ‘data subject’, the ‘personal data’ and ‘processing’.

 

The ‘privacy statement’ is an informative document, it informs, among other things, which personal data is collected, for what purpose, what is done with it, how long this takes place and what rights the data subject has.

The privacy statement is addressed to the person whose personal data (will) be processed. That person is called the "data subject".

‘Personal data’ is a very broad concept. This includes all information about an identified or identifiable person. This means that the information is directly about someone or can be traced back to this person. Think of name, address, telephone number, e-mail address, IP address, license plate, passport photo etc.

Every action that can be done with personal data is indicated with the word ‘processing’. This is a very broad definition, which includes collecting, arranging, storing, updating, modifying, retrieving, using, distributing, combining, shielding, deleting, destroying, etc. data.

 

Contact details

You can approach Quick Administration Solution with questions, comments or complaints about the handling of personal data. The contact details can be found below.

 

Full name of company: Quick Administration Solution

Address: Laan van Westroijen 6, Tiel

Telephone number: +31 (0) 344 - 751220

Email address: info@Qass.nl

 

 

Personal data

The following personal data can be processed by Quick Administration Solution and the services, services and software offered:

-          IP address

-          Browser type

-          Place of residence

-          Postcode

-          Address details

-          Country

-          First names

-          Surname

-          Telephone number

-          VAT-number

-          Company name

-          Coc-number

-          Signature

-          Citizen service number

-          Email

-          Bank account number

The personal data will be deleted after approximately one to three months after the service agreement between QAS and the client/subscriber has been terminated.
If the personal data are not provided, the service will not work.

Reasons for processing

Quick Administration Solution processes the already mentioned personal data for the following purpose(s):

-          For administrative purposes

-          For marketing purposes

-          It is necessary for the service

-          Handling complaints

-          To protect our organisation

Quick Administration Solution processes the already mentioned personal data on the basis of the following legal basis:

-          Necessary for the performance of a contract to which the data subject is party.

-          For the purpose of the legitimate interests of the organisation, specifically for

-          Networksecurity.

-          For the purpose of the legitimate interests of the organisation, specifically for facilitating the services.

-          The processing of personal data is necessary for the conclusion of the agreement. Profiling and automated decision making are not used.

 

Third parties

-          Your personal data is not shared with third parties.

-          We do not receive any personal data from third parties.

 

Minors

Persons under the age of 16 are not allowed to use our services.

 

Data security policy

Quick Administration Solution believes the protection of its data, including your personal data, is of great importance. For this reason we have taken several measures, both organizational and technical measures.

 

The following organizational measures have been and are being taken:

-          Appointed a responsible employee for information security


The following technical measures have been and are being taken:

-          Closed network systems by using usernames and passwords

-          Minimum retention of data

-          Security of the network through digital security software such as firewalls and virus scanners

-          Software against malware attacks

-          Periodic backups of files with personal data

 

Data breach policy

Quick Administration Solution makes every effort to secure its systems and the website against unauthorized use and loss or theft of personal data. It is impossible to completely exclude any unauthorized use and accidental loss of personal data. The supervisory authority on data protection will be notified in the event of a data breach, if it is serious. If there is nevertheless a data breach, this will be reported immediately to those involved, if there is a likely high risk for the protection of personal data and the privacy of those involved. In addition, each data breach is also documented by Quick Administration Solution.

 

 

 

 

 

Rights of the person concerned

Every person involved has rights to guarantee a correct privacy policy. If you want to make use of one or more of the rights listed below, you must contact Quick Administration Solution (see the contact details section).

 

Right of access

You have the right to access the personal data that we have processed from you. You have the right to an explanation about this and, if desired, you can obtain a copy of the personal data that is processed by Quick Administration Solution. There may be costs associated with this request.

 

Right to rectification

You have the right to rectify personal data that we process about you, if it is incorrect or incomplete. Rectifying means correcting one or more errors.

 

Right to erasure
You have the right to request that (part of) your personal data in our possession be deleted. Quick Administration Solution may be required to delete the personal data. However, the following exceptions apply when processing is required:

 

-          For exercising the right to freedom of expression;

-          For compliance with a legal processing obligation laid down in Union or national law;
For reasons of public interest in the area of public health;
For reasons of archiving in the public interest, scientific or historical research or statistical purposes.

-          If cessation of processing makes these goals impossible or very difficult to fulfil;

-          For the establishment, exercise or substantiation of a legal claim.

 

If you submit a request to us for data deletion, we will first decide whether one of the above grounds for exception applies before we start to delete it.

Right to object

You have the right to object to the processing of your personal data. You must indicate what your specific circumstances are. If you object to direct marketing, direct marketing will be immediately discontinued.

Right to restriction

You have the right to temporarily stop the process of processing your personal data. This means that the processing of the personal data will temporarily not continue, but this does not mean that your personal data will be deleted. This possibility exists so that a problem, complaint or objection can be solved.

 

 

Right to data portability

You have the right to receive personal data that we have processed from you in a legible form on a device.

Right to submit a complaint

If you believe that your rights are being violated, you have the right to make a complaint to the supervisory authority.

 

We would like to let you know that the preference of Quick Administration Solution is that you first submit a complaint to us (see contact details). We prefer to resolve the complaint together with you.

 

Stay well informed

This privacy statement has been compiled with legal and technical care. We keep a close eye on developments in the field of privacy law and try to stay up to date. That is why the privacy statement can sometimes be adjusted. We therefore recommend that you regularly check the privacy statement. At the top of the document you can find the date on which the document was last modified, so that you can see at a glance whether you have missed something.